معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت
جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري ، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام
فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبههاي غير علمي ميآلايند.
2- اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ، تجهيزات و منابع در اختيار.
3- اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد .
4- اصل احترام : تعهد به رعايت حريمها و حرمتها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان ( انسان ، حيوان و نبات ) و ساير صاحبان حق .
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمانها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل حقيقت جويي : تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي : تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .

دانشکده علوم انساني-گروه حقوق
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد(A.M)
گرايش حقوق خصوصي
عنوان پايان نامه:
ضوابط و مصاديق اجراي حکم بدون صدور اجراييه
استاد راهنما
جناب آقاي دکتررمضان دهقان
استاد مشاور
جناب آقاي دکترعلي مهاجري
نگارش:
مليحه جعفريان
تابستان 1391
خدايا در آور مرا از تاريکي هاي وهم و گرامي ام دار به نور فهم ،
خدايا بکشا بر ما درهاي رحمتت را و نشر کن بر ما خزانه هاي دانشت را به رحمت تو اي ارحم راحمين
با تشکر از زحمات و راهنمايي هاي اساتيد محترم
که در جمع آوري اين مجموعه نقشي کار ساز داشته اند و اميد آنکه اين مطالب راهي به سوي گسترش و توسعه علم حقوق در کشور عزيزمان باشد.
تقديم به پدر و مادر عزيزم
اين دو اسوه صبر و شکيبايي که در تمام مراحل زندگي حامي و پشتيبانم بوده
و لحظه اي مرا از حمايت بي دريغشان محروم نساختند.
فهرست مطالبعنوانصفحهچکيده 1مقدمه 2 الف)بيان مسئله 2ب)اهداف تحقيق 2ج)سوالات تحقيق 3د)فرضيات 3و)روش تحقيق 3ه)پيشينه تحقيق 3ي)ساختار تحقيق 3فصل اول: ترتيب اجراي حکم و مقدمات آنمبحث اول: تعريف و مفهوم اجراي احکام 4مبحث دوم:مقدمات اجراي حکم 4گفتار اول:صدور حکم قطعي 5گفتار دوم:داشتن قابليت اجرا 7گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم عليه 8گفتار چهارم:درخواست محکوم عليه 8مبحث دوم:ترتيب اجراي حکم 9فصل دوم:اجراي حکم بدون صدور اجراييهمبحث اول:موارد و مصاديق آراءاعلامي و بدون صدور اجراييه 12گفتار اول:حکم حجر 12گفتار دوم:صدور حکم رشد 16گفتار سوم:اخذ به شفعه 17الف)مفهوم اخذ به شفعه 17ب)شرايط ايجاد حق شفعه 17ج)دعوي اخذ به شفعه 18د)ماهيت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه 18گفتار چهارم:حکم ورشکستگي 18الف)موارد صدور حکم ورشکستگي 19ب)اقدامات اوليه جهت اجراي حکم ورشکستگي 19گفتار پنجم: اعلام ابطال يا اصالت سندو اثبات مالکيت 20گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوي فسخ کننده 20گفتار هفتم:حکم سرپرستي طفل(فرزند خواندگي) 21گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظايف زناشويي 22گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد براي زوج 23گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه 23گفتار يازدهم:حکم منع اشتغال زوجه 24گفتار دوازدهم:اجراي حکم نفقه و هزينه حضانت 24گفتار سيزدهم:دستور فروش ملک غير قابل افراز 25گفتارچهاردهم:اجراي حکم تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير 26گفتارپانزدهم:حکم تنفيذ طلاق يا ازدواج واقع شده در خارج از کشور 27گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل 37گفتار هفدهم:حکم تعديل اجاره بها 28گفتار هجدهم:تخليه اماکن تجاري و مسکوني مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 29گفتار نوزدهم:حکم اعسار 31گفتار بيستم:حکم موت فرضي 31گفتار بيست و يکم:اجراي حکم شوراها درامور مدني 32مبحث دوم:اجراي احکام توسط ادارات و نهادهاي دولتي 33گفتار اول:رسيدگي به اسناد مالکيتي که معارض اعلام مي شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت 33گفتار دوم:ابطال شناسنامه يا صدور شناسنامه جديد 36مبحث سوم:اجراي حکم رفع تصرف عدواني ،مزاحمت و ممانعت از حق 37گفتار اول: تصرف عدوانيقیمت: تومان


پاسخ دهید