مقالات و پایان نامه ها

b (3026)

دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته هواشناسي کشاورزي کوچک مقياس کردن خروجي هاي مدل چرخش عمومي جو (GCM) جهت بررسي آثار تغيير اقليم بر رخدادهاي آتي بارش جنوب ايران توسط: وحيده روان استاد ادامه مطلب…

By 92, ago